ข่าวสารและกิจกรรม

MINI NEWS_63

               โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร MINI-ENG เปิดอบรมในวันที่  12 ก.ย. - 19 ธ.ค. 2563

 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
External Audit ......ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (External Audit)........
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2

หลักสูตรการอบรม

ปฎิทินการอบรม ปี2563  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
มินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร                    โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร พื้นฐานการจัดการพลังงานฯ ........
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
เสริมสร้างแรงจูงใจและการปรับจิตสำนึก เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน               ผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้ว่า พนักงานของท่านขาดแรงจูงใจด้านการประหยัดพลังงานระดับไหน................ 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Internal Audit                   ตามที่ พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 กำหนดให้อาคารและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน .....
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2

งานด้านบริการ

บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของอาคาร และโรงงานประจำปี  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 3