หลักสูตรการอบรม

• การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine with Research: RwR)

 หลักการและเหตุผล
               งานวิจัย เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ งานวิจัยทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ใช้ในการศึกษาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น หากองค์กรนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ องค์กรนั้นก็จะมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง งานวิจัยที่ดีจะต้องนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า เพื่อต่อยอดงานวิจัยได้อีกด้วย
 
                 เมื่อบุคลากรทำงานประจำไประยะเวลาหนึ่ง ก็จะพบปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างได้ผล สามารถทำให้หน่วยงานประหยัดทรัพยากร เวลา เพื่อให้งานของสายสนับสนุนสามารถนำไปใช้สนับสนุนสายวิชาการและงานของหน่วยงาน ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะงานสายวิศวกรและช่างเทคนิค ซึ่งต้องทำการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากนำวิธีการวิจัยมาใช้ก็จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
                 อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา พบว่าการพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย เกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากหัวข้องานวิจัยบางครั้งอาจไม่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อทำงานวิจัยแล้วมีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน หรือไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนจบกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาได้
ดังนั้น โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงหลักการและเหตุผลข้างต้น จึงได้เปิดอบรมหลักสูตร การพัฒนางานประจำด้วยวิจัย (Routine with Research: RwR) ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักการทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติงานไปใช้ในการทำงานวิจัยได้และการอบรมครั้งนี้ ยังช่วยเสริมการบริหารเวลาเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพถูกต้องตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาหัวข้อในการทำวิจัยที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและเครื่องมือหรือตัวช่วยในขบวนการทำงานวิจัย
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. เพื่อจัดทำคู่มือและรายงานวิจัย
 
 
กลุ่มผู้อบรม
1. ข้าราชการ/บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งวิศวกร-ช่างเทคนิค วิทยาศาสตร์ และทั่วไป (ข้าราชการสาย ข. – สาย ค.)
2. พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ที่มีตำแหน่งเทียบได้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทุกตำแหน่ง)
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแผน ก หรือ ขที่ไม่เคยทำวิจัยมาก่อน
4. เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/ ผู้ที่สนใจงานวิจัย
 
โปรแกรมการอบรม
วันแรก

เวลา 8.00 – 9.00        ลงทะเบียน
เวลา 9.00-10.30         หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
เวลา 10.30-10.45       Coffee Break
เวลา 10.45-12.00       ขบวนการทำวิจัย 11ขั้นตอน
เวลา 12.00-13.00       รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30       การเลือกหัวข้อวิจัย
เวลา 14.30-14.45       Coffee Break
เวลา 14.45-16.00       การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
 
วันที่สอง
เวลา 8.00 – 9.00        ลงทะเบียน
เวลา 9.00-10.30         การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนองานวิจัย
เวลา 10.30-10.45       Coffee Break
เวลา 10.45-12.00       Work shop I การนำเสนอหัวข้อวิจัย
เวลา 12.00-13.00       รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.30       Work shop II การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก
เวลา 14.30-14.45       Coffee Break
เวลา 14.45-16.00       Work shop III การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์ หรืองานวิจัย
เวลา 16.00-16.30        มอบวุฒิบัตร
 
 
ค่าลงทะเบียน
          - ตลอดหลักสูตร 5,000 บาท
          - หน่วยงานราชการมีสิทธิ์เบิกค่าอบรมได้
 
 
                                   
การรับสมัคร

               
 
  การรับสมัคร
                    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com
ติดต่อ โทร. (02) 889-2225 ต่อ 6511, (080) 262-6780, (081) 625-2098