หลักสูตรการอบรม

• มินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)

            ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ดังนั้นความรู้พื้นฐานและการใช้งานวิศวกรรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานมีผลงานที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถในแข่งขันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี งานระบบวิศวกรรมนั้นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของวัสดุ งานโครงสร้าง งานdfsfsdfระบบจ่ายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า การสื่อสารข้อมูล ระบบท่อ ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น   
                  ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม บางครั้งอาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมก่อนนั้น ปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น จบการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือศิลปะศาสตร์ มีความสามารถในการประกอบกิจการซึ่งต้องทำงานร่วมกับวิศวกรหรือ ผู้รับเหมา บางครั้งการประสานงานอาจขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เนื่องจากขาดความรู้ ความใจพื้นฐานทางวิศวกรรมด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ
                  โครงการมินิ-วิศวกรรม จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร มินิ-วิศวกรรมขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถปฏิบัติและควบคุมงานระบบวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากงานวิศวกรรมอีกด้วย
                  นอกจากหลักการและเหตุผลข้างต้นแล้ว การอบรมหลักสูตรนี้ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรม พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องหรือ CPD (Continuing Professional Development for Engineers)ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิรับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับของสภาวิศวกรได้อีกด้วย          

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในงานระบบวิศวกรรม
3.เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานตลอดจนพัฒนางานวิศวกรรม
5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามแก่สังคม

  

หลักสูตรการอบรม

    หัวข้อการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏี ปฏิบัติและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 150 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้ (วิชาละ 6ชม)
         1. พื้นฐานวิศวกรรม
         2. วัสดุในงานวิศวกรรม
         3.วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
         4วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ    
         5. การสำรวจพื้นที่กำหนดขอบเขต
         6. การอ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา
         7. การเขียนแบบและอ่านแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกล
         8. วงจรอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น
         9.งานต่อเติม รื้อถอน และการนำกลับมาใช้ใหม่
         10.งานดินฐานราก และงานเข็มเบื้องต้น
         11.เครื่องจักรกลไฟฟ้า
         12. ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ และ AI หยุดกลางภาค (midterm)
         13. งานสถาปัตย์และตกแต่งภายในฯ
         14. การหาโหลดรับน้ำหนักของโครงสร้างงาน
         15. การออกแบบระบบไฟฟ้า
         16. ระบบสื่อสาร       
         17.การออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก
         18.ทฤษฏีการออกแบบอาคารคอนกรีตเหล็กเบื้องต้น
         19. การออกแบบแสงสว่างใช้งานดี (Good Lighting)
         20. ระบบสื่อสาร
         21. (Good Lighting) Construction Management (CM)
         22. Quantity surveyor and cost management (QS)
         23. ระบบลิฟและบันไดเลื่อน
         24. ระบบปรับอากาศ
         25. ดูงานนอกสถานที่

    

ค่าอบรม

    ตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
           - พิเศษค่าลงทะเบียน Early Bird 39,000 บาทตั้งแต่บัดนี้


yesเมื่อสมัครพร้อมชำระเงิน สมัคร 2 ท่านๆ ละ 37,500 บาท
yesสมัครตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป / ศิษย์เก่าม.มหิดล หรือมินิ-วิศวกรรม พิเศษเพียงท่านละ37,500 บาท


        - รวมตำรา,เอกสาร, อุปกรณ์ประกอบการอบรม, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
          • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
          • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
          • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
          • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 

วันและเวลาการอบรม

            รุ่นที่ 18 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 12 ก.ย. - 19 ธ.ค. 2563 

                      อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 25 สัปดาห์)
  

การรับสมัคร

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com 

                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780